Shyam Prasad Mainlai
Chairman
Deepak Raj Joshi
MD
Prasanna Narsingh Rana
Director
Samina Mainali
Director
Ramesh Bahadur Dhakal
Director
Amrit Prasad Shrestha
Director
Keshav Prasad Mainali
Director
Indira Wagle Mainali
Director
Min Prakash Mainali
Director
Narvada Siwakoti Mainali
Director
Radha Krishan Mainali
Advisor
Shambhu Prasad Mainali
Advisor