मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्काय मौका परीक्षा